Nhẫn – Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Có khi nhẫn để yêu thương

Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân

Có khi nhẫn để chuyển vần

Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hòa

Có khi nhẫn để vị tha

Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù.

Có khi nhẫn tỉnh giả ngu

Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tư

ờng

Có khi nhẫn để vô thường

Không không sắc sắc đoạn trường trần ai.

Có khi nhẫn để tăng tài

Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng.

Có khi nhẫn để khoan dung

Ta vui người cũng vui cùng có khi.

Có khi nhẫn để tăng uy

Có khi nhẫn để kiên trì bền gan.

Có khi nhẫn để an toàn

Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai.

Bạn bè giao thiệp cùng ai

Có khi nhẫn để kính trọng người ta.

Kể ra cũng khó đó mà

Chữ tâm chữ nhẫn xem ra cũng gần.

Võ nguyên Giáp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: